HDU4081 Qin Shi Huang's National Road System

传送门

昨天第一次跟两个妹子一起打……真特么那个紧张啊 人生赢家请闭嘴

这题应该是属于我的题目但到最后还是没有A掉的,如果到了现场赛,这样怕是要打铁了……

题意:
给你n个点与其权值,求一棵生成树,满足 A/B 的值最大
其中,A = 生成树中任选的一条边所连接的两个点的权值和,B = 生成树总长 – 你选中的边的长度

思路:
为满足 A/B 最大,则必须使得 A 尽量大 ,B 尽量小。
假设选中的边已经确定,那么剩下的 n-2 条边肯定在最小生成树中(这是显然的)。那么,其实我们可以先生成一棵最小生成树,然后枚举他的边,将它暂时删除。
在一棵树中删除一条边,将形成两棵子树(这里把点也考虑上),为使重新构成生成树,我们必须在两棵子树之间重新构造一条边。为使 A 最大,我们只要两棵子树上分别寻在权值最大的点即可。

#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;
const int maxn = 1005;
const double eps = 1e-6;

int n;
bool vis[maxn];

struct node {
  double x, y;
  int w;
} nodes[maxn];

struct edge {
  int from;
  int to;
  double dis;
  edge(int x = 0, int y = 0, int z = 0)
  {
    from = x;
    to = y;
    dis = z;
  }
  bool operator<(const edge& a) const
  {
    return dis > a.dis + eps;
  }
} edges[maxn][maxn];

vector<int> graph[maxn];
priority_queue<edge> que;

void init()
{
  while (!que.empty())
    que.pop();
  for (int i = 0; i <= n; i++)
    graph[i].clear();
  memset(vis, false, sizeof vis);
}

double cal(node& a, node& b)
{
  return sqrt((double)((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y)));
}

double getSum(int cur, int pre, double sum)
{
  sum = max(sum, (double)(nodes[cur].w));
  int sz = graph[cur].size();
  for (int i = 0; i < sz; i++) {
    if (graph[cur][i] != pre)
      sum = max(sum, getSum(graph[cur][i], cur, sum));
  }
  return sum;
}

double pri_prime(int st)
{
  edge tmp;
  int v;
  double ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    que.push(edges[st][i]);
  vis[st] = true;
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    do {
      tmp = que.top();
      que.pop();
    } while (vis[tmp.to]);
    v = tmp.to;
    vis[v] = true;
    ans += tmp.dis;
    graph[tmp.from].push_back(tmp.to);
    graph[tmp.to].push_back(tmp.from);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      if (!vis[i]) {
        tmp.from = v;
        tmp.to = i;
        tmp.dis = edges[v][i].dis;
        que.push(tmp);
      }
  }
  return ans;
}

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);

  int T;
  double sum;
  cin >> T;
  while (T--) {
    cin >> n;
    init();
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      cin >> nodes[i].x >> nodes[i].y >> nodes[i].w;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = i; j <= n; j++) {
        edges[i][j].from = i;
        edges[i][j].to = j;
        edges[j][i].from = j;
        edges[j][i].to = i;
        edges[j][i].dis = edges[i][j].dis = cal(nodes[i], nodes[j]);
      }
    double final_len = pri_prime(1), ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int sz = graph[i].size();
      for (int j = 0; j < sz; j++) {
        int v = graph[i][j];
        sum = getSum(v, i, 0) + getSum(i, v, 0);
        ans = max(ans, sum / (final_len - edges[i][v].dis));
      }
    }
    printf("%.2f\n", ans);
  }
  return 0;
}